Meitheal

Meitheal

Patricia Palmer

Professor of Renaissance Literature Maynooth University

Ollamh le Litríocht na hAthbheochana in Ollscoil Mhá Nuad í Pat Palmer. Bíonn sí ag obair ar theagmháil chultúr, in Éirinn sa Nua-aois Luath go príomha – ar mhalartuithe coimhlinteacha idir coilínigh Shasanacha agus an saol Gealach, ar an gcoilíniú teanga, ar aeistéitic an fhoréigin agus ar pholaitíocht an aistriúcháin.

Is í a scríobh Language and Conquest in Early Modern Ireland: English Renaissance Literature and Elizabeth Imperial Expansion (Cambridge University Press, 2001) agus The Severed Head and the Grafted Tongue: Translating Violence in Early Modern Ireland (Cambridge University Press, 2014). Tá gné fhollasach chomparáideach ag baint lena cuid taighde, agus plé déanta aici ar aistriúcháin ar Ariosto, Ercilla agus Virgil, agus ar fhilíocht chlasaiceach na Gaeilge. Foilsíodh saothair léi in English Literary Renaissance, Translation Studies, Renaissance Quarterly, Irish Historical Studies, Literature Compass, agus i gcnuasaigh aistí eile, ar réimse fairsing ábhar.

I measc na n-ábhar sin tá fulaingt na colainne, fo-oifigigh sa taifead staire; teangairí tachta; Imeacht na nIarlaí, scríbhneoireacht na deoraíochta; Edmund Spenser in Éirinn, Richard Stanihurt agus cúrsaí aistriúcháin, agus an reitric choilíneach.

Tar éis di céim mháistreachta a bhaint amach i gColáiste na hOllscoile, Corcaigh, chaith Pat seal ag obair san Ataen agus sa Bhruiséil, sular thug sí faoi thaighde dochtúireachta in Ollscoil Oxford. Bhí sí in léachtóir sinsearach in Ollscoil York (2000-2008) agus i gColáiste na Ríthe i Londain ina dhiaidh sin í (2008-2016). Tá sí ina hOllamh le Litríocht na hAthbheochana in Ollscoil Mhá Nuad ó bhí 2017 ann. Castacht agus trasnaíocht chultúr liteartha na hÉireann sa Nua-aois Luath is ábhar don leabhar atá idir lámha faoi láthair aici: Darkness Echoing, or Did Ireland Have a Renaissance?

R: pat.palmer@mu.ie

Evan Bourke

Arts & Humanities Institute Maynooth University

Staraí liteartha é Evan Bourke a bhfuil spéis ar leith aige i scríbhneoireacht na mban, sa chultúr eipistileach, in anailís ar líonraí agus i léirshamhlú sonraí. Bhain sé céim dhochtúireachta (maoinithe ag RECIRC agus ag NUIG) amach in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, sa bhliain 2018.

Rinneadh anailís ina thráchtas ar mhúnlú agus ar léiriú cháil triúr ban a raibh baint acu le ciorcal comhfhreagrais Samuel Hartlib: Katherine Jones, Viscountess Ranelagh (1615-1691); Dorothy Moore Dury (c.1612-1664); agus Jean Appelius (fl.1638-1648).

Sular thosaigh sé ag obair le MACMORRIS bhí Evan i mbun taighde iardhochtúireachta le RECIRC (The Reception and Circulation of Early Modern Women’s Writing, 1550-1700). Tá anailís líonraithe shóisialta ar chiorcal comhfhreagrais Hartlib foilsithe aige in Literature Compass.

T: @evan_bourke
R: evan.bourke@mu.ie

Deirdre Nic Chárthaigh

Arts & Humanities Institute Maynooth University

Bhain Deirdre Nic Chárthaigh céim dhochtúireachta (maoinithe ag an IRC agus ag TCD) amach i roinn na Gaeilge i gColáiste na Tríonóide sa bhliain 2019 faoi stiúir an Dr. Eoin Mac Chárthaigh.

Eagrán den scéal rómánsaíochta Bodach an Chóta Lachtna ab ábhar dá tráchtas. Mar aon le prós na Nua-Ghaeilge Moiche, tá spéis mhór aici san fhilíocht chlasaiceach agus i seachadadh téacsanna i lámhscríbhinní sa tréimhse iarchlasaiceach. Bíonn cúrsaí ar an bprós agus ar an bhfilíocht chlasaiceach á dteagasc aici agus tá sí páirteach i bhforbairt áiseanna foghlama agus taighde. Tá sí ina ball de mheitheal oibre an tionscnaimh Léamh.org ó bhí 2018 ann.

T: @Deirdrenicc
R: deirdre.niccharthaigh@mu.ie

Rupavathi Subramani

Arts and Humanities Institute Maynooth University

Is ríomhchláraitheoir Bunachair agus réalóir Cúil in Institiúid na nEalaíon agus na nDaonnachtaí in Ollscoil Mhá Nuad í Rupavathi. Tá Rupavathi freagrach as dearadh agus as forbairt infreastruchtúr, bunachar agus feidhmchláir fhoireann thaighde MACMORRIS. Is í a bheidh ag cruthú na n-uirlisí do léirshamhlú sonraí an tionscnaimh, léarscáil idirghníomhach agus léirshamhluithe gréasáin ina measc. 

Bhain Rupavathi céim amach sa Teicneolaíocht Faisnéise sa bhliain 2016 agus chaith sí seal ag obair mar réalóir bogearraí in India agus sa RA. 

Bhain sí céim amach i litríocht na Hiondúise sa bhliain 2009. 

R: Rupavathi.Subramani@mu.ie

Kevin Tracey

Arts & Humanities Institute Maynooth University

Stairí liteartha é Kevin Tracey a bhfuil spéis aige i léitheoireacht théacsanna eolaíochta agus matamaitice agus i bpointí teagmhála idir an eolaíocht, an fhealsúnacht agus an litríocht sa séú agus sa seachtú haois déag. Léiriú é an taighde a rinne sé go dtí seo, atá bunaithe ar shonraí, ar an mborradh a tháinig faoi chultúr na matamaitice sa Nua-haois Luath.

Thosaigh Kevin ag obair le Roinn an Bhéarla in Ollscoil Mhá Nuad sa bhliain 2019. Roimhe sin, bhain sé dochtúireacht (a bhí maoinithe ag an AHRC) amach i gcomhar le hOllscoil Swansea agus le Músaem Eolaíochta Londain. Tá tréimhsí caite aige ina chomhalta i Leabharlann Edward Worth i mBaile Átha Cliath agus i Leabharlann Huntington in California.

I measc na bhfoilseachán atá le teacht uaidh tá caibidil a dhíríonn ar John Seller, foilsitheoir matamaitice agus loingseoireachta, agus ar na daoine sin a léigh a chuid leabhar-póca ag deireadh an seachtú haois déag, agus iniúchadh ar Sammelband cumasc ar mhatamaitic Ramus ar bhreac léitheoirí Gearmánacha nótaí air sa séú haois déag.

Is í aidhm an tionscnaimh AMERGIN (‘Analysing Macaronic Early modern Readers by Gathering Irish Networks’), atá idir lámha ag Kevin (agus maoinithe ag an IRC), ná cur leis an taighde atá ar bun ag MACMORRIS trí iniúchadh a dhéanamh ar an gcaoi a ndeachaigh léitheoirí i ngleic le hábhar fealsúnachta, eolaíochta agus teicniúil in Éirinn. Leagfar béim ar leith ar sheachadadh théacsanna idir an nGaeilge, an Laidin, an Béarla agus teangacha eile de chuid na hEorpa.

T: amergin_mu 

R: kevin.g.tracey@mu.ie 

Alan Waldron

Arts & Humanities Institute Maynooth University

Bíonn Alan Waldron agus plé leis na healaíona cruthaitheacha agus tá spéis acadúil aige i Léann an Chóirithe, i Léann an Taibhléirithe agus i léiriú thráma cultúrtha na hÉireann ar an stáitse agus ar an scáileán. Bhain sé máistreacht amach sna Cultúir Dhomhanda in Ollscoil Cardiff.

Baineann a thaighde dochtúireachta leis an gcaoi ar féidir le drámadóirí comhaimseartha leas a bhaint as na drámaí sin ó thréimhse na Nua-hAoise Luaithe a ligeadh i ndearmad le dul i ngleic le teannais agus trámaí comhaimseartha na hÉireann.

T: @AlWaldron

R: alan.waldron.2021@mumail.ie

Éabha Puirséil

Maynooth University

Tá Éabha ag déanamh staidéir ar an nGaeilge agus ar an mBéarla mar chuid dá bunchéim ealaíon in Ollscoil Mhá Nuad. Beidh sí ag obair mar chúntóir taighde ar an tionscnamh ar feadh shamhradh na bliana 2021 tríd an gclár SPUR. Is é an príomhról a bheidh aici ná bunachar sonraí bibleagrafaíochta a chur le chéile dóibh siúd a bhí gníomhach in Éirinn sa Nua-aois Luath.